Optimal placering af flere lagre (algoritme i R)

I et tidligere indlæg viste jeg, hvordan et simpelt lagerplaceringsproblem med et enkelt lager kan løses ved at finde massepunktet af det relevante rumlige data. F.eks. ved at finde massepunktet af den rumlig fordelte efterspørgsel på varer. I dette indlæg vil vi placere flere lagre i deres massepunkt. Hertil udvikler og implementerer jeg en algoritme i R.

Vi bruger de funktioner der allerede er defineret i tidligere indlæg.

# eksempel se her: http://www.supplychaindataanalytics.com/single-warehouse-problem-locating-warehouse-at-center-of-mass-using-r/
center_of_mass <- function(x,y,w){
 c(crossprod(x,w)/sum(w),crossprod(y,w)/sum(w))
}

# eksempel se her: http://www.supplychaindataanalytics.com/proximity-based-spatial-customer-grouping-in-r
initial_centers <- function(customers,centers){
 quantiles <- c()
 for(i in 1:centers){
  quantiles <- c(quantiles,i*as.integer(nrow(customers)/centers))
 }
 quantiles
}

Vi vil kombinere disse to tilgange for at løse et problem med flere lagerplaceringer ved hjælp af massepunktteorien, dvs. ved at identificere centrum for den relevante masse (massen er f.eks. kundeefterspørgslen). Denne tilgang er anvendelig når vi allerede ved hvor mange lagre vi vil drive. Tilgangen i den aktuelle stilling er ikke tilstrækkelig til at løse et problem hvor vi endnu ikke ved, hvor mange lagre vi faktisk vil drive.

Jeg starter med at oprette en dataramme med 1000 tilfældigt distribuerede kunder med tilfældigt fordelt efterspørgsel.

customer_df <- as.data.frame(matrix(nrow=1000,ncol=3))
colnames(customer_df) <- c("lat","long","demand")
customer_df$lat <- runif(n=1000,min=-90,max=90)
customer_df$long <- runif(n=1000,min=-180,max=180)
customer_df$demand <- runif(n=1000,min=0,max=10)
head(customer_df)
##     lat    long  demand
## 1 -42.50378 137.62188 9.608067
## 2 47.79308 101.30536 9.510299
## 3 -14.17326  24.38595 1.610305
## 4 -85.34352 -151.29061 6.394425
## 5 -26.31244 112.75030 6.972434
## 6 55.01428  58.17198 2.797564

Derefter grupperer jeg kunderne ved hjælp af fremgangsmåden vist i et tidligere indlæg og anvender den definerede funktion initial_centers. Jeg vil finde 20 lagre, så jeg grupperer kunder i 20 grupper.

centeroids <- initial_centers(customer_df[,-3],20)
cluster_obj <- kmeans(customer_df[,-3],centers = customer_df[centeroids,-3])
customer_df$group <- cluster_obj$cluster
head(customer_df)
##     lat    long  demand group
## 1 -42.50378 137.62188 9.608067   2
## 2 47.79308 101.30536 9.510299   4
## 3 -14.17326  24.38595 1.610305   6
## 4 -85.34352 -151.29061 6.394425   8
## 5 -26.31244 112.75030 6.972434  18
## 6 55.01428  58.17198 2.797564  16

Som vist ovenfor tilføjede jeg det klyngebaserede gruppeindeks til kundens dataframe.

Nu vil jeg definere en funktion der gennemløber hver kundegruppe og identificere dets massepunkt. Kravet er, at der skal overgives en dataramme (et dataframe) som funktionsparameter, der indeholder en bredde, længdegrad, efterspørgsel og gruppekolonne – i nøjagtigt dette format:

multiple_centers_of_mass <- function(df){
 result_df <- as.data.frame(matrix(nrow=nrow(df),ncol=6))
 colnames(result_df) <- c("lat","long","demand","group","com_lat","com_long")
 result_df[,c(1,2,3,4)] <- df
 for(i in 1:length(unique(df[,4]))){
  sub_df <- result_df[result_df$group==i,]
  com <- center_of_mass(sub_df$lat,sub_df$long,sub_df$demand)
  result_df$com_lat[result_df$group==i] <- com[1]
  result_df$com_long[result_df$group==i] <- com[2]
 }
 result_df
}

Lad os teste den multiple_centers_of_mass-funktion, som jeg lige har defineret:

com_df <- multiple_centers_of_mass(customer_df)
head(com_df)
##     lat    long  demand group  com_lat  com_long
## 1 -42.50378 137.62188 9.608067   2 -25.97973 158.17382
## 2 47.79308 101.30536 9.510299   4 63.58158  84.91329
## 3 -14.17326  24.38595 1.610305   6 -21.20417  26.80993
## 4 -85.34352 -151.29061 6.394425   8 -64.12072 -145.48419
## 5 -26.31244 112.75030 6.972434  18 -33.15564  99.15738
## 6 55.01428  58.17198 2.797564  16 35.04988  44.42388

Lad os visualisere testresultaterne ved hjælp af et scatterplot fra ggplot2 R-pakken. Nedenfor ser du koordinaterne på de identificerede massecentre (optimale lagerplaceringer):

library(ggplot2)

lat_wh_vc <- unique(com_df$com_lat)
long_wh_vc <- unique(com_df$com_long)
warehouse_df <- as.data.frame(matrix(nrow=length(lat_wh_vc),ncol=2))
warehouse_df[,1] <- lat_wh_vc
warehouse_df[,2] <- long_wh_vc
colnames(warehouse_df) <- c("lat","long")
ggplot(warehouse_df) + geom_point(mapping = aes(x=lat,y=long)) + xlim(-90,90) + ylim(-180,180)

Kunderne er grupperet som vist nedenfor:

library(viridis)
## Warning: package 'viridis' was built under R version 3.5.3
## Loading required package: viridisLite
ggplot(com_df) + geom_point(mapping = aes(x=lat,y=long,color=group,size=demand)) +
 xlim(-90,90) + ylim(-180,180) + scale_color_viridis(discrete = FALSE, option = "D") + scale_fill_viridis(discrete = FALSE) 

You May Also Like

Leave a Reply

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.