Kodning af en Shiny App med Leaflet varmekort (i R)

I tidligere indlæg har jeg demonstreret, hvordan man opretter heatmaps i R, ved hjælp af f.eks. deckgl, ggmap og Leaflet.

Jeg har også givet en oversigt over flere pakker til visualisering af geodata i R.

Dette indlæg giver et kort kodeeksempel på, hvordan man programmerer en lille Shiny app med Leaflet varmekort i R:

# indlæs relevante R-pakker
library(shiny)
library(leaflet)
library(leaflet.extras)
library(jsonlite)

# Grafisk brugeroverflade
ui <- fluidPage(
 titlePanel("This is a simple visualization Shiny-App"),
 p("Please upload your input in a csv file"),
 p("The columns must contain a) longitude, b) latitude, c) observation intensity score or count for each location"),
 fileInput(inputId="input_file",label="Please upload input data",placeholder=""),
 checkboxInput(inputId="input_header",label="Does your .csv-file have headers?",value=TRUE),
 leafletOutput(outputId = "map_result"),
 p(""),
 actionButton(inputId="input_button",label="Visualize")
)

# Server
server <- function(input,output){
 output$map_result <- renderLeaflet({
  # call to action button
  input$input_button
  
  # inlæs og manipuler data
  isolate({
   data_file <- req(input$input_file)
   if(is.null(data)){
    return(NULL)
   }else{
    data <- read.csv(file=data_file$datapath,header=input$input_header)
   }

   # visualiser resulterende data
   leaflet() %>% 
    addProviderTiles(provider=providers$Hydda) %>%
    setView(lng= mean(data[,1]), lat=mean(data[,2]), zoom=6) %>%
    addHeatmap(lng =data[,1] , lat=data[,2] , intensity=data[,3])
  })
 })
}


# APP 
shinyApp(ui=ui,
     server=server)

Appen anmoder om en csv-fil som datakilde.

Denne csv-fil skal indeholde data for længde- og breddegrad i kolonner for hver placering.

Derudover skal csv-filen indeholde den relevante metrik, dvs. de relevante observationsværdier.

Nedenfor ser du et eksemplarisk screenshot:

You May Also Like

Leave a Reply

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.